7190121/2-AAK – augmentatív és alternatív kommunikáció diagnoszta képzés – Szeged

Ez egy lezárult képzés!

Képzés azonosító száma
7190121/2
A megítélt továbbképzési pontérték
60 pont
A képzés óraszáma
60 óra
A képzés költsége
térítésmentes
Jelentkezési határidő
Lejárt

A képen EU2020 logó és a montázs program neve és azonosítója szerepel.

Továbbképzési program alapítási engedély száma: 12/13/2019

Továbbképzési csoport azonosítója: 7190121/2

Továbbképzési program célja:

A továbbképzés célja azon szakemberek diagnosztikai területen való továbbképzése, akik a köznevelés területén nem vagy alig beszélő – súlyos kommunikációs akadályozottsággal élő – gyermekek vagy fiatalok oktatásával, nevelésével, fejlesztésével, szakképzésével vagy felnőtt korú beszéd-és nyelvi fogyatékos – AAK (augmentatív és alternatív kommunikáció) – szükségletű személyek rehabilitációjával foglalkoznak.

A továbbképzés felkészíti a résztvevőket az AAK-t használó személyek felmérésére és ennek alapján a kívánatos beavatkozások és támogatások meghatározására. A résztvevők ismereteket szereznek a felmérést igénylő populáció heterogenitásáról: változatos életkorú, nemű és diagnózisú személyekről, akik szerzett vagy veleszületett károsító tényezők következtében nem rendelkeznek funkcionális beszéddel. Megismerik a korszerű diagnosztikai szemléletet ahhoz, hogy felelősségteljes döntéseket tudjanak hozni az érintett személyek kommunikációs kompetenciáiról, jövőbeli lehetőségeiről. A résztvevők sérülésspecifikusan elsajátítják az AAK-oktatást megelőző és azt meghatározó vizsgálati eljárások formáját, módját, eszközeit, mivel ezekben az esetekben használhatatlanok a beszélő, mozgó, látó, halló, átlagos értelmi képességű populáció számára kidolgozott, standardizált tesztek és egyéb vizsgálati eljárások. A résztvevők elsajátítják azt a szaktudást, amelynek révén, a felmérési eredmények függvényében az érintett személy számára rövid- és középtávú célokat jelölnek ki a kommunikáció támogatásához, fejlesztéséhez.

Továbbképzési program célcsoportja: a továbbképzést a köznevelés/oktatás területén ajánljuk azoknak a szakembereknek, akik nem vagy alig beszélő – súlyos kommunikációs akadályozottsággal élő – gyermekek vagy fiatalok oktatásával, nevelésével, fejlesztésével, szakképzésével foglalkoznak. Ajánljuk továbbá azoknak a szakembereknek, akik felnőtt beszéd-és nyelvi fogyatékos – AAK -szükségletű személyek rehabilitációjával foglalkoznak és a diagnosztika területén szeretnék tudásukat elmélyíteni.

Továbbképzési programba bekapcsolódási feltétel:

Iskolai végzettség:  főiskola/egyetem

Szak: pedagógia, gyógypedagógia, pszichológia, konduktív pedagógia

Szakképzettség: a nevelést, oktatást végző intézményben pedagógus munkakör betöltéséhez megfelelő szakképzettséggel, valamint egyéb felsőfokú végzettséggel rendelkező nevelő és oktató munkát közvetlenül segítő munkakörben foglalkoztatott szakemberek.

Megelőző szakmai gyakorlat: min. 3 éves augmentatív és alternatív kommunikációs szükségletű személyekkel végzett oktatási, fejlesztési és rehabilitációs célú munkatapasztalat.

A jelentkezés egyéb feltétele:

Motivációs levél 0,5-1 oldal terjedelemben, a következő kérdéseket kifejtve:

 • Miért kíván részt venni a képzésen?
 • Milyen fogyatékosságú személyekkel van (releváns AAK) szakmai tapasztalata?
 • Mik az egyéni elvárásai, mit szeretne megtanulni, mire van kifejezetten szüksége?
 • A tanultakat a jövőben hogyan tervezi beépíteni a munkájába?

 

Képzési program óraszáma: 60 óra

A továbbképzési program végére megszerezhető kompetenciák, ismeretek, képességek:

A résztvevő megismeri és a gyakorlatban alkalmazza az AAK-felmérések során használható módszerek és eszközök közül azokat, melyek segítségével a komplex kommunikációs szükségletű személy felmérése elvégezhető a megfelelő AAK-támogatási és fejlesztési célkitűzések érdekében. A résztvevő kiválasztja a megfelelő módszereket és eszközöket ahhoz, hogy specifikus és általános célokat tudjon hozzárendelni a diagnosztikára épülő, rövid – és hosszú távú fejlesztési célkitűzéshez. Ismeri a nemzetközi és hazai szinten elérhető felmérőeszközöket, elsajátítja a team-szemléletben való gondolkodást, ennek gyakorlati alkalmazását a felmérési folyamatok során. A résztvevő tudja a fejlesztési célok érdekében az elvárásokat és a lehetőségeket. Ismeri az egyéb vizsgálati eljárásokat és a folyamatdiagnosztikára épülő terápiákat, képes felmérni és alkalmazni a felmérések során alkalmazandó személyi és tárgyi feltételeket.

A továbbképzési program zárásának módja:

A tanúsítvány kiadásához feltétel a továbbképzés minimum 90%-án történő részvétel; a záróteszt megfelelt minősítéssel való megírása az utolsó képzési napot követően maximum 7 nappal, mely elektronikus módon történik; valamint a „felmérési dokumentáció” legalább megfelelt minősítéssel való teljesítése.

A „felmérési dokumentáció” során a résztvevő által kiválasztott AAK-szükségletű személy felmérését kell elvégezni, majd a felmérés eredményei alapján a rövid- és hosszútávú célkitűzésekből bemutatót készíteni az utolsó továbbképzési napot megelőző 1 hétben, melynek bemutatása és közös megvitatása az utolsó tanfolyami napon történik.

A továbbképzési programban résztvevők minimum és maximum létszáma: 12-20 fő

A továbbképzési program elvégzéséről szóló igazolás megnevezése: tanúsítvány

A továbbképzés tematikai egységei:

– A komplex kommunikációs igény és az AAK fogalmai

– A kommunikációs képesség felmérésének alapjai

– Veleszületett komplex kommunikációs szükségletű személy megfigyelési gyakorlata

– Afázia és diszartria, mint szerzett beszéd- és nyelvi zavar leírása, diagnosztikája

– A felmérési helyzet kialakításának specifikumai

– A felmérés személyi és tárgyi feltételei

– Szupervízió mellett végzett felmérések

– Önállóan végzett felmérés és az erről való tanfolyami beszámoló

Továbbképzési napok:

2019.10.04.

2019.10.05.

2019.10.11.

2019.10.12.

2019.10.18.

2019.10.19.

2019.10.24.

2019.10.25.

2019.10.26.

A továbbképzés órarendje innen letölthető.

A továbbképzési program helyszíne: Szeged, a pontos helyszín szervezés alatt, a jelentkezés lezárulta után a leendő résztvevők elektronikus értesítést kapnak a helyszínnel és a továbbképzéssel kapcsolatosan.

A képzésen való részvétel a résztvevők számára térítésmentes, mely az FSZK Nonprofit Kft.  és az Európai Unió támogatásából megvalósuló EFOP-1.9.2-VEKOP-16-2016-00001 azonosító számú „MONTÁZS – A fogyatékos személyek számára nyújtott szakmai és közszolgáltatások hozzáférhetőségének kialakítása, fejlesztése” című kiemelt projekt keretein belül kerül megtartásra.

A résztvevőknek utazási költséget téríteni és szállás lehetőséget biztosítani nem áll módunkban. A képzés során étkezési lehetőséget biztosítunk.

Megengedett hiányzás túllépése esetén a képzésben résztvevőt érintő következmények:

A megengedett hiányzás (max. a továbbképzés összes óraszámának 10 %-a) túllépése esetén a résztvevő kizárásra kerül. A továbbképzésen való részvételről a résztvevő csak látogatási igazolást kaphat.

A Képzőintézmény és a résztvevő jogai és kötelezettségei:

 • Képzőintézmény kötelezettséget vállal a szerződésben vállalt képzés lebonyolításáért, felelősséget a program minőségéért, teljesítéséért, a képzésben közreműködők tevékenységéért.
 • Résztvevő vállalja, hogy elfogadja a képzés rendjét, esetleges hiányzásáról a Képzőintézményt a lehető legrövidebb időn belül értesíti, továbbá nem tanúsít olyan magatartást, amely a képzés más résztvevőit, oktatóit, illetve a Képzőintézmény érdekeit sértené vagy károsítaná.
 • A képzésben résztvevő tudomásul veszi, hogy a jelenléti íven megjelenését minden foglalkozási napon aláírásával hitelesítenie kell, továbbá szándékos vagy gondatlanságból elkövetett károkozás esetén az okozott kárt köteles megtéríteni.
 • A Képzőintézmény szerződésszegésének következménye(i): a képzés azonos feltételekkel történő ismételt megszervezése.
 • Résztvevő szerződésszegésének következménye(i): a képzésről kizárásra kerül.
 • A képzés nem folytatható abban az esetben sem, ha a résztvevő hiányzásai a megengedett mértéket túllépik, illetve ha a felajánlott pótlási lehetőséggel nem él (amennyiben ez releváns), vagy azt nem a megfelelő minőségben teljesíti.
 • Amennyiben a Képző él visszaigénylési jogosultságával, a résztvevőnek a visszaigénylésre való felszólítás kézhezvételétől számított 15 napon belül eleget kell tennie a képzés időarányos részére eső költségek visszafizetésére vonatkozóan. Abban az esetben, ha a visszafizetés a megjelölt határidőig nem teljesül, a Képző a határidőt követő napokra vonatkozóan jogosult a visszafizetendő összeg, jegybanki alapkamat kétszeresével megnövelt összegére a visszafizetés megvalósulásáig.

 

A jelentkezés menete:

Jelentkezni a lenti linken kitöltött elektronikus jelentkezési lap kitöltésével és a visszaigazoló e-mail kinyomtatott, aláírt példányának, valamint a további jelentkezési dokumentumok (önéletrajz, végzettséget igazoló dokumentum másolata) postai úton való beküldésével lehet.

Regisztrációs határidő:

2019.08.31. 14:00-ig

Postai beérkezési határidő:

2019.09.05.

Postai cím:

Fogyatékos Személyek Esélyegyenlőségéért Közhasznú Nonprofit Kft. (FSZK Nonprofit Kft.)

Budapest, 1138 Budapest, Váci út 191.

A borítékra kérjük, írják rá 7190121/2 (a képzési program azonosító száma)

Az FSZK Nonprofit Kft. kizárólag a megadott határidőig beérkezett jelentkezéseket tudja befogadni, ugyanakkor a jelentkezés befogadása nem jelent automatikus felvételt.

 

 

 

Gyakran ismételt kérdések a képzéssel kapcsolatban

Jelenleg nincsenek feltett kérdések.

Kérdést szeretne feltenni?

A képzéssel kapcsolatos kérdéseit Kovács Anett várja a kovacs.anett@fszk.hu email címen, vagy a +36-20 3812-988 telefonszámon.

Jelentkezési lap

Sajnáljuk, erre a képzésre már nem tud jelentkezni.