Pedagógus továbbképzés – Értelmi fogyatékos és autista személyekkel foglalkozó szakemberek továbbképzése szexualitás és párkapcsolatok témakörben

Ez egy lezárult képzés!

Képzés azonosító száma
718011/1
A megítélt továbbképzési pontérték
30 pont
A képzés óraszáma
30 óra
A képzés költsége
Bruttó 25.000 Ft/fő
Jelentkezési határidő
Lejárt
Továbbképzési program alapítási engedély száma:

107/65/2016

Továbbképzési program célja:

A továbbképzés célja szakemberek felkészítése az értelmi fogyatékos és/vagy autista személyek oktatására a nemiség és szexualitás témájában, továbbá a társadalmilag elfogadott társas és párkapcsolatok kialakításása terén. A résztevők alapszintű, meglévő ismereteket rendszerező, kiegészítő elméleti és gyakorlati felkészítést kapnak a téma sérülés-specifikus adaptációjához. A képzés segítségével a résztvevők elsajátítják az Szexualitás és párkapcsolatok oktatása c. program használatát. A résztevők megismerik az értelmi fogyatékos és/vagy autizmussal élő személyek kommunikációs, társas és viselkedéses nehézségeit megcélzó program tanegységeit és a személyre szabott alkalmazásának, feldolgozásának módszereit. Megismerik a nemiség, párkapcsolatok, társas együttéléshez szükséges ismeretek és készségek oktatásának lehetséges eszközeit. A résztvevők a továbbképzés elvégzése után hatékonyan tudják kiválasztani a személyközpontú tanulási módszert, így támogatva az értelmi fogyatékos és/vagy autista személyeket abban, hogy az őket felkészítő szexualitás és párkapcsolati program egyes témaköreit elsajátítsák. Képesek lesznek az egyéni helyzetek a tanulási célok és az egyéni képességek figyelembe vételével adaptálni és differenciálni a rendelkezésre álló eszközöket A résztvevők elsajátítják az értelmi fogyatékos és/vagy autista személyek kognitív, kommunikációs és adaptív készségeinek bővítésére szolgáló tanulási eszközök használatát. A képzés hozzájárul az értelmi fogyatékos és/vagy autista személyek szélesebb körű társadalmi befogadásához.

Továbbképzési program célcsoportja:

A továbbképzést a köznevelés terültén az értelmi fogyatékos és/vagy autista személyek közvetlen segítését végző gyakorlati szakemberek számára ajánljuk.

Továbbképzési programba bekapcsolódási feltétel:

Iskolai végzettség: főiskola, egyetem
Szak: óvodapedagógia, tanító, tanár, gyógypedagógia, pszichológia, konduktív pedagógia, szociálpedagógia, fejlesztő pedagógus
Szakképzettség: 2011. évi CXC. törvény – a nemzeti köznevelésről 3. sz. mellékletében foglalt nevelési-oktatási intézményekben pedagógus-munkakörben alkalmazottak végzettségi és szakképzettségi követelményei szerinti szakképzettségek
Megelőző szakmai gyakorlat: Értelmi fogyatékos és/vagy autista személyek segítésében szerzett minimum 2 éves tapasztalat

Képzési program óraszáma:

30 óra

A továbbképzési program végére megszerezhető kompetenciák, ismeretek, képességek:

A résztvevő megismeri az értelmi fogyatékos és/vagy autista személyek szexualitás és párkapcsolatok témájában felmerülő lehetséges problémák hátterét és jellemzőit.
Rendelkezik az értelmi fogyatékos és/vagy autista személyek személyre szabott oktatását, és támogatását meghatározó általános és sérülés-specifikus ismeretekkel.
Képes a gyakorlat során felmerülő nehézségeket és lehetséges megoldásokat feltérképezni.
Képes saját munkája során az oktatási programot az értelmi fogyatékos és/vagy autista személy egyéni képességei és szükségletei alapján adaptálni

A továbbképzési program zárásának módja:

A továbbképzés elméleti ismereteinek ellenőrzése a résztvevők által, elektronikusan kitöltött írásbeli teszttel történik, melyet a Moodle rendszerben tölthet ki a résztvevő a megadott időkeretben (a továbbképzés záró napját követően hét napon belül a résztvevők számára kétszer 1,5 óra áll rendelkezésre a záróteszt kitöltésére, igazodva a felnőttek tanulási szokásaihoz és lehetőségeihez). A résztvevő visszajelzést kap a vizsga teljesítéséről. A teszt ismétlése 1 alkalommal lehetséges, melynek időpontjáról a továbbképzés szervezője egyeztet a résztvevővel.
A teszt értékelési szempontjai a következők: 15 kérdésből 12 helyes válasz.
Megszerezhető minősítések: megfelelt/nem felelt meg

A továbbképzési programban résztvevők minimum és maximum létszáma:

minimum 12 fő és maximum 16 fő

A továbbképzési program elvégzéséről szóló igazolás megnevezése:

Tanúsítvány

A szakmai tanfolyam tematikai egységei:
 • Bevezetés a témába , a téma indokoltsága
 •  szexualitás tanításának indokoltsága értelmi fogyatékosság és/vagy autizmus esetén
 •  A „Szexualitás és párkapcsolatok oktatása” c. program témakörei és adaptációs lehetőségei
 •  Az oktatási program bemutatása
 •  Kapcsolatok
 •  Jó barátságok és Rossz barátságok
 •  Serdülőkor és testi változások
 •  A nemek és a szexuális beállítottság
 •  Vonzódás, a vonzalom tárgya és az önkielégítés
 •  Személyes tér és vonzódás
 •  A biztonságos szexuális aktus
 •  Szexualitás, szociális viselkedés, jogszabályok
 •  Egészség, jó kapcsolatok és biztonság az interneten
 •  Az értelmi fogyatékos és/vagy autista tanuló tudásszint ellenőrzése
 • Reflexió és tervezés

 

Továbbképzési napok:

2018. február 2.
2018. február 3.
2018. február 9.
2018. február 10.

A továbbképzés órarendje innen letölthető.

A továbbképzési program helyszíne:

FSZK Nonprofit Kft. 1138 Budapest, Váci út 191. (Zepter irodaház)

A képzésen való részvétel díja:

Bruttó 25.000 Ft/fő

A jelentkezés a részvételi díj megfizetésével válik érvényessé.
Részvételi díj befizetéséhez szükséges adatok:

Kedvezményezett neve: FSZK Nonprofit Kft.
Számlavezető bank: Magyar Államkincstár
Számla száma: 10032000-00322472-00000017

Közlemény: résztvevő neve és az alábbi kód: 718011-1

A befizetett részvételi díjról számla kerül kiállításra, amelyet a továbbképzés első napján adunk át a résztvevőknek.

Megengedett hiányzás túllépése esetén a képzésben résztvevőt érintő következmények:

A megengedett hiányzás túllépése (max. a továbbképzés összes óraszámának 10 %-a) esetén a résztvevő kizárásra kerül. A továbbképzésen való részvételről Résztvevő csak látogatási igazolást kaphat.

A résztvevő jogai és kötelezettségei:
 • Képző intézmény kötelezettséget vállal a szerződés a képzés lebonyolításáért, felelősséget a program minőségéért, teljesítéséért, a képzésben közreműködők tevékenységéért.
 • Résztvevő vállalja, hogy elfogadja a képzés rendjét, esetleges hiányzásáról a Képző intézményt a lehető legrövidebb időn belül értesíti, továbbá nem tanúsít olyan magatartást, amely a képzés más résztvevőit, oktatóit, illetve a Képző intézmény érdekeit sértené vagy károsítaná.
 • A képzésben résztvevő tudomásul veszi, hogy a jelenléti íven megjelenését minden foglalkozási napon aláírásával hitelesítenie kell, továbbá szándékos vagy gondatlanságból elkövetett károkozás esetén az okozott kárt köteles megfizetni.
 • A Képző intézmény szerződésszegésének következménye(i): A képzés azonos feltételekkel történő ismételt megszervezése
 • Résztvevő szerződésszegésének következménye(i): A képzésről kizárásra kerül.

A képzés nem folytatható abban az esetben sem, ha a Résztvevő hiányzásai a megengedett mértéket túllépik, illetve ha a felajánlott pótlási lehetőséggel nem él (amennyiben ez releváns), vagy azt nem a megfelelő minőségben teljesíti.

Amennyiben a Képző él visszaigénylési jogosultságával, a Résztvevőnek a visszaigénylésre való felszólítás kézhezvételétől számított 15 napon belül eleget kell tennie a képzés időarányos részére eső költségek visszafizetésére vonatkozóan. Abban az esetben, ha a visszafizetés a megjelölt határidőig nem teljesül, a Képző a határidőt követő napokra vonatkozóan jogosult a visszafizetendő összeg, jegybanki alapkamat kétszeresével megnövelt összegére a visszafizetés megvalósulásáig.

A jelentkezés menete:

Jelentkezni a lenti linken kitöltött elektronikus jelentkezési lap kitöltésével, és a  visszaigazoló e-mail kinyomtatott, aláírt példányának, valamint a további jelentkezési dokumentumok (önéletrajz, végzettséget igazoló dokumentum másolata) postai úton való beküldésével lehet.

Az elektronikus jelentkezési lap kitöltésének határideje:

2018. január 22. 23 óra 55 perc

A jelentkezési anyagok postai úton való beérkezés határideje:

2018. január 24. 16 óra

Részvételi díj beérkezésének határideje:

2018. január 24.

A jelentkezéseket beérkezési sorrend alapján bíráljuk el. Kérjük, hogy tartsák be ezt a határidőt, mert az ezután beérkezett dokumentumokat nem tudjuk az érvényes jelentkezés részeként elfogadni.

Postai cím:

Fogyatékos Személyek Esélyegyenlőségéért Közhasznú Nonprofit Kft., (FSZK Nonprofit Kft.)
Budapest, 1138 Budapest, Váci út 191.

A borítékra kérjük írják rá 718011/1 (a képzési program azonosító száma)

Az FSZK Nonprofit Kft. kizárólag a megadott határidőig beérkezett jelentkezéseket tudja befogadni!

Gyakran ismételt kérdések a képzéssel kapcsolatban

Jelenleg nincsenek feltett kérdések.

Kérdést szeretne feltenni?

A képzéssel kapcsolatos kérdéseit Hancz Gabriella várja a hancz.gabriella@fszk.hu email címen, vagy a 1/450-32-30; 30/7567187 telefonszámon.