Intézményi férőhely-kiváltási menedzser képzési program

Ez egy lezárult képzés!

Képzés azonosító száma
717032/1; E-000892/2014/B005
A képzés óraszáma
192 óra
Jelentkezési határidő
Lejárt

Képzési program felhívásA képen egy fa alakzatú szófelhő van. A fő szavak TL, IFKT, AAK, SWOT, stb.

A képzési program azonosító száma képző intézménynél: 717032/1
A képzési program engedély száma:
E-000892/2014/B005
Szakmai programkövetelmény azonosító száma:
SzPk-00183-17-02 6 02 4
A képzési program célja:

Olyan felkészült szakemberek képzése, akik ismerik a teljes intézményi férőhely kiváltás folyamatának jogszabályi háttérét, tisztában vannak a lehetséges előnyökkel és kockázatokkal, képesek elméleti tudásukat alkalmazni a terepmunkában, ismerik a célcsoportspecifikus és az egyéni szükségletekre alapozott közösségi lakhatás és támogatott életvitel kialakításának lehetőségeit, innovatív módon, az aktuális szociálpolitikai trendekre reagálva képesek megtervezni a szervezet szolgáltatási portfólióját

A képzési program célcsoportja:

Szociális ellátás és fogyatékosságügy területén legalább 5 éves szakmai tapasztalattal rendelkező, innovatív, proaktív szakemberek.

Csoportlétszám (min.- max.):

20 – 25 fő
A képzési programot a minimális létszám elérése esetén indítja intézményünk!

A képzési program óraszáma:

192óra

A képzési program időtartama:

2017. november 8 -2018. április 06.

A képzési program részletes órarendje itt letölthető.

A képzési program célcsoportja:

Szociális ellátás és fogyatékosságügy területén legalább 5 éves szakmai tapasztalattal rendelkező, innovatív, proaktív szakemberek.

A jelentkezés feltételei:
Iskolai végzettség felsőfokú iskolai végzettség
Szakmai végzettség A személyes gondoskodást nyújtó szociális intézmények szakmai feladatairól és működésük feltételeiről szóló 1/2000. (I. 7.) SZCSM rendeletben, vagy a személyes gondoskodást nyújtó gyermekjóléti, gyermekvédelmi intézmények, valamint személyek szakmai feladatairól és működésük feltételeiről szóló 15/1998. (IV. 30.) NM rendeletben meghatározott munkakörök betöltéséhez előírt valamely szakképzettség.
Szakmai gyakorlat 5 év munkatapasztalat
Egészségügyi alkalmasság nem előírt
A képzési program elvégzése után, adott munkakört betöltő személy képes lesz:
  • irányítani az intézményi férőhelykiváltás teljes folyamatát helyi szinten, szociálpolitikai/ fogyatékosságügyi szakmai szempontok mentén,
  • a fogyatékos személy egyéni szükségleteit azonosítani, megjeleníteni, becsatornázni és fókuszba helyezni a szolgáltatás- és közösségszervezés folyamatában,
  • segíteni az egyes intézmények és járási hálózatuk szintjén is az intézeti kultúra, és az intézményközpontú ellátási forma leépítését, a megfelelő minőségű és mennyiségű közösségi alternatívák (pl. támogatott lakhatási szolgáltatások) megszervezését, hozzáférhetővé tételét,
  • partnereivel együttműködve az igényeknek megfelelően bővíteni a közösségi alternatívákat (ide értve a támogatott lakhatási szolgáltatásokat és a hozzájuk kapcsolódó egyéb önálló életvitelt segítő szolgáltatásokat), felhasználva a területén megvalósuló közösségi alternatívákhoz való hozzáférésnek az egyéni, ellátotti szintre vonatkozó minőségjellemzőket, indikátorokat (ide értve a támogatott lakhatási szolgáltatásokat és a hozzájuk kapcsolódó egyéb önálló életvitelt segítő szolgáltatásokat).
A képzési program tananyagegységei, a tananyagegységek céljai:
1.) tananyagegység:
Közösségalapú szolgáltatásszervezés elméleti alapjai

A tananyagegység célja: A közösségi alapú szolgáltatásnyújtás és az intézményi férőhely kiváltás folyamatának megismerése, szakmai irányelvek, szabályozás, a kapcsolódó módszerek és eszközök megismerése.

2.) tananyagegység:
A közösségi szolgáltatásszervezés

A tananyagegység célja: A szolgáltatást igénybe vevők egyéni és célcsoport-specifikus szükségleteinek feltárása, szolgáltatás-tervezés elméletének és gyakorlatának megismerése.

3.) tananyagegység:
Közösségalapú szolgáltatásszervezés szervezeti kommunikációja

A tananyagegység célja: Az intézményi férőhelykiváltás folyamatával, a folyamat miatt létrejövő változások kezelésével kapcsolatos tevékenységek megismerése, elsajátítása, valamint a kapcsolódó vezetői készségek és képességek fejlesztése.

4.) tananyagegység:
A közösségalapú szolgáltatásszervezés gazdálkodási vonatkozásai

A tananyagegység célja: A közösségi alapú szolgáltatásszervezés gazdálkodási elveinek, tervezési, működési-, finanszírozási folyamatainak megismerése.

A képzési program zárása:

A képzési program során írásban leadott programmodul (tananyagegység) beszámolókat, esettanulmányokat és írásbeli munkákat tartalmazó portfólió leadása és szóbeli bemutatása.

A tanúsítvány kiadásának feltétele:

Az egyes tananyagegységeket sikeresen kell zárnia a résztvevőnek ahhoz, hogy a következő tananyagegységen is részt vehessen.

Megengedett hiányzás: a képzés összes óraszámának 30%-a, amelyen belül az egyes tananyagegységek képzési alkalmairól való hiányzás nem haladhatja meg az adott modul óraszámának 50%-át.

A képzészárás dokumentuma:

Tanúsítvány

A képzési program helyszíne:

City Hotel Unio; 1077 Budapest, Dob u. 73.

Az FSZK Nonprofit Kft. a képzési program szervezésével kapcsolatosan a változtatás jogát fenntartja!

A képzési program résztvevői díja:

Path of Deinstitutionalization – Urgent Moves (PODIUM) projekt keretében térítésmentes.

Jelentkezés menete:

Kérjük, a jelentkezés megküldése előtt olvassa el itt található általános tájékoztatónkat!

 

A jelentkezés menete az alábbi:
  1. Felvételi feladat elkészítése:

Az itt elérhető videó film megtekintése után készítse el a felvételi feladatot az alábbi instrukciók alapján:

  1. A megtekintett film alapján intézményi szinten milyen előkészítő lépéseket tenne Ön a kiváltási folyamat megalapozására? Kérjük röviden (max. fél oldal) fejtse ki!
  2. Kérjük, legalább egy szakirodalom felkutatásával fejtse ki röviden (max. 5 pontban), hogy mi a különbség a nagyintézményi ellátás és a TL szolgáltatás között? Kérjük nevezze meg az Ön által felhasznált szakirodalmat!
  3. Kérjük, hogy a megtekintett film alapján röviden fejtse ki (max. fél oldal), hogy milyen félelmekkel, nehézségekkel néz szembe egy „átlag” dolgozó! Mivel lehet ezeket a félelmeket oldani?

 

A feladatot egy külön word dokumentumba készítse el, mert a regisztráció során a feladatot fel kell tölteni a jelentkezési felületre.

  1. Elektronikus regisztráció

A lap alján található űrlapot kell kitölteni.

A saját adatain kívül fel kell töltenie: szakmai önéletrajzot, végzettséget igazoló dokumentum másolatot, motivációs levelet, felvételi feladatot.

Az elektronikus jelentkezés kitöltése után egy visszajelző e-mailt fog kapni a regisztrált e-mail címére. Ez az e-mail a jelentkezési lap, így ezt kell kinyomtatni és aláírni, majd a többi dokumentációval együtt visszaküldeni.

Határideje: 2017. október 20-a 23 óra 55 perc

A jelentkezéshez technikai segítséget az alábbi elérhetőségen kérhet: Hancz Gabriella +36/30/756-7187

  1. Postai úton való beküldés

A teljes jelentkezési anyagot meg kell küldeni postai úton.

A postai beérkezés határideje: 2017. október 24-e 12 óra

Postai címünk: FSZK Nonprofit Kft. 1138 Budapest, Váci út 191.
 Kérjük, a borítékon az alábbi kódot feltüntetni szíveskedjen:

717032/1

A teljes képzési program megtekinthető az FSZK Nonprofit Kft. Felnőttképzési Csoport ügyfélszolgálatán, személyes ügyfélfogadás keretében.

Elérhetőségek:

1138 Budapest, Váci út 191.
(30) 756-71-87
felnottkepzes@fszk.hu
www.fszk.hu
Személyes ügyfél-fogadási idő (Előzetes időpont egyeztetés szükséges.)
Hétfő: 9-16
Kedd: 9-16
Szerda: 9-16
Csütörtök: 9-16
Péntek: 9-12

I.      KÉPZŐ INTÉZMÉNY JOGAI, KÖTELEZETTSÉGEI

1.     Képző intézmény kötelezettséget vállal a képzés lebonyolításáért, egyúttal felelősséget vállal a program minőségéért, teljesítéséért, a képzésben közreműködők tevékenységéért. A Képző intézmény csak és kizárólag ezen tevékenységekért vállal felelősséget.

2.     Képző intézmény vállalja, hogy biztosítja Résztvevő számára a képzési program megismerésének lehetőségét a képzés megkezdését megelőzően legalább 3 munkanappal. Résztvevő jogosult a felnőttképzési szerződéstől elállni, ezt Képző intézményhez intézett jognyilatkozatával teheti meg, és ezáltal a képzésen való részvételi szándékáról lemondhat díjfizetési kötelezettség nélkül. Ezen jognyilatkozat egyúttal a felnőttképzési szerződést felbontja. Amennyiben Résztvevő a képzés megkezdését követően kívánja elállási jogát érvényesíteni, Az elállásra egyebekben a Ptk. szabályai vonatkoznak.

3.     Képző intézmény a képzés megkezdését követően biztosított elállási jog ellenében bánatpénzt jogosult meghatározni, melynek mértéke a képzés teljes összegének havi időarányos része, de legfeljebb a kötelező legkisebb munkabér húsz százaléka.

II.   RÉSZTVEVŐ JOGAI, KÖTELEZETTSÉGEI

1.     Résztvevő vállalja, hogy elfogadja a képzés rendjét, esetleges hiányzásáról a Képző intézményt a lehető legrövidebb időn belül értesíti, továbbá nem tanúsít olyan magatartást, amely a képzés más résztvevőit, oktatóit, illetve a Képző intézmény érdekeit sértené vagy károsítaná. A Képzésben résztvevő az okozott károkért a Polgári Törvénykönyv szabályai szerint felel.

2.     A képzésben résztvevő tudomásul veszi, hogy a jelenléti íven megjelenését minden foglalkozási napon két alkalommal aláírásával hitelesítenie kell, továbbá szándékos vagy gondatlanságból elkövetett károkozás esetén az okozott kárt köteles megfizetni. A képzés teljes ideje alatt az adataiban bekövetkező változásokat a változástól, illetve tudomásszerzéstől számított 3 napon belül a Képzőnek írásban bejelenti.

3.     A képzésben résztvevő hozzájárul, hogy a Képző intézmény– a képzés megvalósításának dokumentálása, valamint a teljesítés igazolhatósága céljából – a képzésről és a résztvevőkről fényképeket készítsen. Résztvevő az elkészített fényképekkel kapcsolatban semmilyen további igényt nem támaszt.

4.     A képzésben résztvevő tudomásul veszi,  adatait, illetve jelen képzéssel összefüggő valamennyi információt, illetve személyes adatot a Képző az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény előírásainak megfelelően kezelheti, azt jogszabályban meghatározott szervezeteknek átadhatja.

5.     A képzésben résztvevő kifejezetten hozzájárul ahhoz, hogy a Képző intézmény a képzés során tudomására jutó személyes adatait az Fktv. vonatkozó rendelkezéseinek megfelelően kezelje.

6.     A képzésben résztvevő kifejezetten tudomásul veszi, hogy a Képző intézmény által kezelt adatok statisztikai célra, illetve a Képző intézménynek az Fktv.-ben meghatározott adatszolgáltatási kötelezettségének teljesítése érdekében felhasználhatók és személyazonosításra alkalmatlan módon átadhatóak.

 

 

Gyakran ismételt kérdések a képzéssel kapcsolatban

Jelenleg nincsenek feltett kérdések.

Kérdést szeretne feltenni?

A képzéssel kapcsolatos kérdéseit Hancz Gabriella várja a hancz.gabriella@fszk.hu email címen, vagy a +3614503233; +36307567187 telefonszámon.