A támogató szolgáltatás keretében használandó új vagy használt gépjármű vásárlásának, a meglévő gépjárműpark bővítésének, cseréjének támogatása

Pályázat kódja
TAMAUTO2020
A pályázat beadási határideje

NYERTES LISTA

TAMAUTO2020

Hirdetés dátuma: 2020. 04. 14.

Az Emberi Erőforrások Minisztériuma támogatásával a Nemzeti Fogyatékosságügyi- és Szociálpolitikai Központ Közhasznú Nonprofit Kft. (NFSZK) által meghirdetett „A támogató szolgáltatás keretében használandó új vagy használt gépjármű vásárlásának, a meglévő gépjárműpark bővítésének, cseréjének támogatása” (TAMAUTO2020) című pályázati programra beérkezett pályázatok bírálata a Pályázati Útmutatóban foglaltak szerint megtörtént.

A pályázati programra 145 darab pályázat érkezett be, amit az értékelő bizottság tagjai a Pályázati Felhívás és Útmutató előírásai alapján rangsoroltak. A programra 246.604.050 Ft keretösszeg állt rendelkezésre, a pályázók 1.194.736.446 Ft támogatási igényre nyújtottak be összesen támogatást.

Az NFSZK ügyvezetője az értékelő bizottság javaslata alapján az alábbi pályázatokat támogatja:

KÓDSZÁM

PÁLYÁZÓ SZERVEZET NEVE Ágazati azonosító

Támogatási összeg (Ft)

TAMAUTO2020/1 Mozgáskorlátozottak Közép-Magyarországi Regionális Egyesülete S0295538

9 000 000

TAMAUTO2020/5 Irmák Közhasznú Nonprofit Kft. (Csobánka TSZ) S0031730

9 000 000

TAMAUTO2020/22 Mozgáskorlátozottak Egyesületeinek Országos Szövetsége S0232279

9 000 000

TAMAUTO2020/23 Boldog Gizella Alapítvány S0060744

9 000 000

TAMAUTO2020/24 Vakok és Gyengénlátók Közép-Magyarországi Regionális Egyesülete S0079976

4 588 150

TAMAUTO2020/25 Váci Egyházmegye Szamaritánus Szolgálat Intézményfenntartó Központ S0227078

7 825 140

TAMAUTO2020/34 Lámpás 92 Közhasznú Alapítvány ÉLO II. Támogató Szolgálat S0028293

9 000 000

TAMAUTO2020/45 Kolping Oktatási és Szociális Intézményfenntartó Szervezet (Budapest) S0232248

9 000 000

TAMAUTO2020/53 Tiszaeszlári Református Egyházközség S 0080773

8 835 891

TAMAUTO2020/65 Értelmi Fogyatékossággal Élők és Segítőik Közép-Magyarországi Regionális Közhasznú Egyesület (Közép-magyarországi Támogató Szolgálat Veresegyház) S0503219

7 280 560

TAMAUTO2020/69 Magyarországi Református Egyház Diakóniai Iroda S0273232

9 000 000

TAMAUTO2020/75 Zala Megyei Szivárvány Egyesített Szociális Intézmény (Magyarszerdahely) S0023781

8 848 152

TAMAUTO2020/79 Napfényes Támogató Szociális Egyesület S0249336

8 893 652

TAMAUTO2020/80 Értelmi Fogyatékossággal Élők és Segítőik Közép-Magyarországi Regionális Közhasznú Egyesület (Közép-magyarországi Támogató Szolgálat) S0275441

4 330 000

TAMAUTO2020/85 Kerek Világ Alapítvány S0011270S0241336

8 835 891

TAMAUTO2020/90 Magyar Vöröskereszt Zala Megyei Szervezete S0504625

8 945 152

TAMAUTO2020/94 Mozgáskorlátozottak Somogy Megyei Egyesülete S0528565

8 835 891

TAMAUTO2020/102 Magyar Máltai Szeretetszolgálat Egyesület (MMSZ Páty) S0273890

8 997 538

TAMAUTO2020/104 Lábatlan Város Önkormányzata 101222

8 990 000

TAMAUTO2020/107 Bácsalmás Város Önkormányzata S0028584

9 000 000

TAMAUTO2020/113 Sérültekért Alapítvány S0029318

9 000 000

TAMAUTO2020/117 Budapest Főváros XI. Kerület Újbuda Önkormányzata S0009081

9 000 000

TAMAUTO2020/128 Kecskeméti Pro Homine Közhasznú Alapítvány Kecskeméti Támogató Szolgálat S0502043 S0502036

8 835 891

TAMAUTO2020/130 Motiváció Alapítvány S0266202

7 750 000

TAMAUTO2020/132 Nem Adom Fel Alapítvány S0295850

8 980 000

TAMAUTO2020/135 Nő a Siker Alapítvány S0523084

9 000 000

TAMAUTO2020/138 Harmóniáért Közhasznú Egyesület S0295898

8 996 250

TAMAUTO2020/140 Sátoraljaújhely Város Önkormányzata S0017496

8 835 892

TAMAUTO2020/141 Civil Érték Egyesület Támogató Szolgálat S0236008

9 000 000

246 604 050


A PÁLYÁZAT EZEN A FELÜLETEN TÖLTHETŐ LE!

Hirdetés dátuma: 2020.02.13.

PÁLYÁZATI FELHÍVÁS

 

Az Emberi Erőforrások Minisztériuma támogatásával a Nemzeti Fogyatékosságügyi- és Szociálpolitikai Központ Közhasznú Nonprofit Kft. pályázatot hirdet

„A támogató szolgáltatás keretében használandó új vagy használt gépjármű vásárlásának, a meglévő gépjárműpark bővítésének, cseréjének támogatása”
(TAMAUTO2020) címmel

 

A PÁLYÁZAT HIVATKOZÁSI SZÁMA

TAMAUTO2020

A PÁLYÁZAT KIÍRÓJA

Nemzeti Fogyatékosságügyi- és Szociálpolitikai Központ Közhasznú Nonprofit Kft.

A PÁLYÁZAT CÉLJA

A pályázat közvetlen célja a támogató szolgáltatások működési feltételeinek javítása.

A pályázat közvetlen célcsoportja az állami finanszírozásba befogadott, támogató szolgáltatást nyújtó szolgáltatók fenntartói.

TÁMOGATÁSBAN RÉSZESÍTHETŐK KÖRE, BEADHATÓ PÁLYÁZATOK SZÁMA

Vissza nem térítendő támogatást igényelhetnek a szociális igazgatásról és szociális ellátásokról szóló 1993. évi III. törvény 65/C. § szerinti, az állami finanszírozásba befogadott támogató szolgáltatást nyújtó szolgáltatók fenntartói.

A pályázat nyilvános.

FONTOS! A pályázat keretében egy fenntartó szolgáltatónként 1 DB PÁLYÁZATOT NYÚJTHAT BE a TAMAUTO2020 konstrukcióra!

Nem pályázhatnak azok a szervezetek,

  • amelyek jogerős végzéssel elrendelt csődeljárás, felszámolási, illetve végelszámolási eljárás vagy a megszüntetésükre irányuló jogszabályban meghatározott egyéb eljárás alatt állnak;
  • amelyek nem felelnek meg az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény (a továbbiakban: Áht.) 50. § (1) bekezdésében meghatározott követelményeknek
  • amelyek a pályázat beadását megelőző 5 évben megítélt támogatás(ok)ról szóló beszámolóját az NFSZK Nonprofit Kft. (és jogelődei) vagy az Emberi Erőforrások Minisztériuma (illetve jogelődje) visszautasította, vagy lejárt esedékességű, elszámolatlan vagy visszafizetetlen kintlévőségük van az NFSZK Nonprofit Kft.-vel, illetve a Minisztériummal szemben;
  • amelyek esetében a szervezet bírósági nyilvántartásból való törlését az ügyészség kezdeményezte;
  • amely pályázóval szemben a közpénzekből nyújtott támogatások átláthatóságáról szóló 2007. évi CLXXXI. törvény (a továbbiakban Knyt.) 6. § bekezdése szerint foglalt összeférhetetlenségi ok áll fenn;
  • a Knyt. 8.§ (1) bekezdésében foglalt érintettség áll fenn és ezen körülmény közzétételét a Knyt. szerint határidőben nem kezdeményi.

Nem támogatható az a pályázat, amelynek megvalósítása, illetve a megvalósítás módja vagy eredménye:

  • bűncselekménynek vagy bűncselekmény elkövetésére való felhívásnak minősül;
  • alapvető emberi vagy alkotmányos jogot sért;
  • a nemzet, a nemzeti, etnikai, nyelvi és más kisebbségek, valamint más nemzetek méltóságának és a társadalom más alapvető érdekeinek sérelmével jár, így különösen a közrendbe, a közerkölcsbe, a család és a kiskorúak védelmének követelményébe ütközik.

A TÁMOGATOTT TEVÉKENYSÉG MEGVALÓSÍTÁSI IDŐSZAKA

2019. december 1-jétől 2020. december 1-ig tart.

TÁMOGATHATÓ PROGRAMOK, A TÁMOGATÁS MÉRTÉKE

A támogatás formája vissza nem térítendő támogatás, a pályázaton igényelt és megítélt támogatás 100%-a. A pályázathoz önerő biztosítása nem kötelező.

A PROGRAM FORRÁSA

A pályázatok támogatására rendelkezésre álló keretösszeg: 246 604 050 Ft, amelyet az Emberi Erőforrások Minisztériuma és a Nemzeti Fogyatékosságügyi- és Szociálpolitikai Központ Közhasznú Nonprofit Kft. (a továbbiakban: NFSZK, Társaság) között létrejött Támogatói okirat biztosít.

Forrás megnevezése: Magyarország 2019. évi központi költségvetéséről szóló 2018. évi L. törvény 1. sz. melléklete XX. EMMI fejezet 20/19/10 Egyes szociális és gyermekvédelmi szolgáltatások fejlesztési támogatása.

8.1.        Támogatás formája: vissza nem térítendő támogatás

8.2.        Egy pályázó által maximálisan igényelhető és elnyerhető támogatási összeg: 9 000 000 Ft/ szolgálat.

8.3.        Támogatás intenzitása: 100,00%

8.4.        Saját forrást nem szükséges biztosítani.

A PÁLYÁZAT FELTÉTELEI

A támogatás célja a szolgáltatás keretében használandó új vagy használt gépjármű vásárlása, meglévő járműpark bővítése vagy a járművek cseréje azzal, hogy a pályázat keretében beszerzésre kerülő gépjármű műszaki jellemzőinek illeszkedniük kell a szolgáltatás keretében végzett feladat ellátásához. A gépjármű forgalomba helyezésének és akadálymentesítéséhez szükséges költségek is elszámolhatóak.

További feltétel, hogy a számla kiállításának időpontjában a használt jármű gyártási éve 5 évnél korábbi nem lehet, valamint 5 év fenntartási időszak vállalása.

A pályázat keretében azok a ténylegesen felmerült költségek számolhatóak el, amelyek a pályázó fenntartó vagy az általa fenntartott intézmény, szolgáltató (önálló jogi személy intézmény, szolgáltató esetén) könyveibe be lettek vezetve, emellett azonosíthatóak és a megfelelő bizonylatok eredeti példányaival alátámaszthatóak (a bizonylatoknak meg kell felelniük a számvitelről szóló 2000. évi C. törvény megfelelő – különösen a 47. § szerinti – előírásainak).

A PÁLYÁZAT BENYÚJTÁSÁVAL KAPCSOLATOS INFORMÁCIÓK

A pályázatot (pályázati adatlap és a kötelező mellékletek) 1 db eredeti példányban, spirálozva/fűzve, továbbá 1 db elektronikus adathordozón (CD/DVD/egyéb) szükséges benyújtani.

Kérjük, hogy figyelmesen olvassák el a Pályázati felhívást és útmutatót!

Benyújtási határidő: 2020. március 16.

Határidőben benyújtottnak minősül az a pályázat, amelyet az adott napon (vagy ünnepnap esetén az azt követő első munkanapon) postára adnak.

A postára adás tényét a dátumbélyegző igazolja.

A pályázatot kizárólag postai úton lehet benyújtani a következő címre:

Nemzeti Fogyatékosságügyi- és Szociálpolitikai Központ Közhasznú Nonprofit Kft.
Hazai Támogatások Programirodája
1138 Budapest, Váci út 191.

A borítékra írják rá a pályázat kódszámát! (TAMAUTO2020)

TOVÁBBI INFORMÁCIÓ

NFSZK Nonprofit Kft.
Hazai Támogatások Programirodája

E-mail: tamauto2020@fszk.hu