Jogszabályi környezet

Hazai jogszabályi környezet

Magyarország Alaptörvénye

1993. évi III. törvény a szociális igazgatásról és szociális ellátásokról

1998. évi XXVI. törvény a fogyatékos személyek jogairól és esélyegyenlőségük biztosításáról

1999. évi C. törvény az Európai Szociális Karta kihirdetéséről

2003. évi CXXV. törvény az egyenlő bánásmódról és az esélyegyenlőség előmozdításáról

2007. évi XCII. törvény a Fogyatékossággal élő személyek jogairól szóló egyezmény és az ahhoz kapcsolódó Fakultatív Jegyzőkönyv kihirdetéséről

2009. évi CXXV. törvény a magyar jelnyelvről és a magyar jelnyelv használatáról

38/2011. (VI. 29.) NEFMI rendelet a Jelnyelvi Tolmácsok Országos Névjegyzékéről

62/2011. (XI.10.) NEFMI rendelet a jelnyelvi tolmácsszolgálatok működésének és a jelnyelvi tolmácsszolgáltatás igénybevételének feltételeiről

2013. évi V. törvény a Polgári Törvénykönyvről

1653/2015. (IX.14.) Korm. határozat az Országos Fogyatékosságügyi Program végrehajtásának 2015-2018. évekre vonatkozó Intézkedési Tervéről

A Kormány 1257/2011. (VII.21.) Korm. határozat a fogyatékos személyek számára ápolást-gondozást nyújtó szociális intézményi férőhelyek kiváltásának stratégiájáról és a végrehajtásával kapcsolatos kormányzati feladatokról

Nemzetközi jogszabályi környezet

ENSZ dokumentumok

Az Emberi Jogok Egyetemes Nyilatkozata

Egyezmény a gyermekek jogairól

Polgári és Politikai Jogok Nemzetközi Egyezségokmánya

A Gazdasági, Szociális és Kulturális Jogok Nemzetközi Egyezségokmánya

Fogyatékossággal élő személyek jogairól szóló Egyezmény és az ahhoz kapcsolódó Fakultatív Jegyzőkönyv

Európai Uniós dokumentumok

Európai Unió Alapjogi Chartája

Európai Egyezmény az emberi jogok és alapvető szabadságok védelméről

Európai Szociális Charta

Az Európai Unió Tanácsának Irányelve (2000/78/EK) a foglalkoztatás és a munkavégzés során alkalmazott egyenlő bánásmód általános kereteinek létrehozásáról

ResAP(2001)1 Határozat az egyetemes tervezés alapelveinek az épített környezet alakításával foglalkozó valamennyi szakma képzési tervébe történő bevezetéséről („Tomari Határozat”)

A fogyatékkal élők életminőségének javítása: a teljes körű részvételre irányuló és annak révén működő politika erősítése (Malaga, Spanyolország, 2003. május 7-8.)

Madridi Nyilatkozat a befogadó társadalom alapja a diszkrimináció-mentességgel párosuló pozitív cselekvés

Európai Fogyatékosságügyi Stratégia 2010-2020

A fogyatékkal élő emberek társadalmi befogadása – Európa esélyegyenlőségi stratégiája

A Társaság működését érintő főbb jogszabályok

Az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény

Az államháztartásról szóló törvény végrehajtásáról szóló 368/2011 (XII.31.) Korm. rendelet

A Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvény

Az  információs  önrendelkezési  jogról és  az  információszabadságról  szóló  2011.  évi CXII. törvény

Az egyesülési jogról, a közhasznú jogállásról, valamint a civil szervezetek működéséről és támogatásáról szóló 2011. évi CLXXV. törvény

A civil szervezetek gazdálkodása, az adománygyűjtés és a közhasznúság egyes kérdéseiről szóló 350/2011 (XII.30.) Korm. rendelet

Az adózás rendjéről szóló 2003. évi XCII. törvény

A közpénzekből nyújtott támogatások átláthatóságáról szóló 2007. évi CLXXXI. törvény

A számvitelről szóló 2000. évi C. törvény

A cégnyilvánosságról, a bírósági cégeljárásról és a végelszámolásról szóló 2006. évi V. törvény

Az állami és önkormányzati szervek elektronikus információbiztonságáról szóló 2013. évi L. törvény