2009. szeptemberi szakmai hírlevél

Ezek a hetek a tanévnyitók, iskolakezdések, beiratkozások, hídfelújítások, útlezárások és az őszi betakarítási munkálatok megkezdése jegyében telnek. Ugyanakkor mindannyian érezzük a lassanként észrevétlenül beköszöntő ősz előtti újrakezdés, tervkészítések sokat ígérő hangulatát is. A mi munkánk is ennek a jegyében folytatódik, miként ez a Fogyatékos Személyek Esélyegyenlőségéért Közalapítvány szakmai hírlevelének negyedik számából is kiderül.

 EGYENLŐESÉLYŰ HOZZÁFÉRÉS

EREDMÉNY A NORVÉG ALAP PÁLYÁZATBAN

A Norvég Alapból támogatásra kerülő „A fogyatékos emberek egyenlő esélyű hozzáférésének biztosítása a szociális ágazatban” című pályázati programban az a Bíráló Bizottság javaslata alapján a Kuratórium 2009. szeptember 10-én döntött a támogatott és elutasított pályázatokról. Összesen 33 db pályázat, 417.297.148 Ft összeggel került támogatásra. A támogatottak listáját a Közalapítvány honlapján teszi közzé.

KOMPLEX REHABILITÁCIÓ

SZAKKÉPZÉS

MEGNYÍLT A DOBBANTÓ PROGRAM ELSŐ TANÉVE

2009. szeptember 1-én a Dobbantó programban résztvevő 15 intézményben elindult az első tanév. A vezetők és a programban résztvevő pedagógusok felkészítését segítő konzultációkra 2009. augusztus 25-én és 26-án három regionális találkozón – a budapesti Than Károly Gimnázium, Szakközépiskola és Szakiskolában, a Szolnoki Szolgáltatási Szakközép és Szakiskolában és a Kecskeméti Műszaki Szakképző Iskolában – került sor. A konzultációk keretében többek között a résztvevők megvitatták az iskolafejlesztések helyzetét, a tanév előkészítésének közvetlen tapasztalatait, a diáktoborzás, a kapcsolat a munkahelyekkel, az osztályszervezési kérdések, a munkahelyekkel kialakítandó kapcsolatok, és az osztályok megszervezésének helyzetét. A pedagógusok számára szervezett konzultációk során lehetőség nyílt az egyes intézményekben a Dobbantó program összetett feladatainak megvalósítását végző pedagógus-teamek bemutatkozására, az eddigi felkészülés és szervezőmunka tapasztalatainak megosztására, valamint a diáktámogatást szolgáló segítő tevékenység és egyéni fejlesztés feladatai iránti érzékenyítésre, konkrét módszerek megismerésére. Ez utóbbi program tréningjelleggel zajlott. A regionális képzések második napján lehetőséget kaptak a pedagógusok a program keretében feldolgozandó tartalmi elemek (modulok) fejlesztőivel való találkozásra, a már megkapott modulok tanításának, feldolgozásának módszereiről való beszélgetésre, modulbemutatókon való részvételre, továbbá az óratervezési, szervezési kérdésekről való konzultációra is. A regionális vezetői és tanári konzultációk azt mutatják, hogy az immár egy éve tartó felkészítő szakasz eredményeként a programban résztvevő intézmények a program céljai iránt elkötelezetten készülnek a Dobbantó feladatokra. A rendelkezésre álló anyagi forrásokat az intézmények döntő hányadában olyan tanulási környezet (Dobbantó tanterem) kialakítására használták fel, amely jelentősen segítheti a pedagógiai koncepcióban körvonalazott célok megvalósítását. Ugyanakkor tisztában vannak azzal is, hogy a program – a rendelkezésre álló tanulói és tanári dokumentumok, taneszközök, pedagógiai koncepciók elkészülte ellenére – még jelentős fejlesztéssel véglegesíthető, s ebben épp az ő gyakorlati tapasztalataik segíthetik a tartalomfejlesztőket. Az első tanítási hétről szerzett – a helyzetből adódóan esetleges – információk, benyomások azt mutatják, hogy a Dobbantó osztályokba bekerült diákok számára ennek a képzési, fejlesztési formának a sajátosságai, az abban kialakítandó légkör alkalmasak arra, hogy hátrányaik a kívánt módon kompenzálódjanak.

HALLÁSSÉRÜLT FIATALOK EREDMÉNYES MUNKÁBA ÁLLÍTÁSA

Az Oktatási és Képzési Programiroda „Hallássérült fiatalok eredményes munkába állítása érdekében szakképzést és pályaorientációt segítő középiskolai szolgáltatáscsomag kidolgozása” című programja keretében sikeres közbeszerzési eljárást bonyolított le. A KÉ12717/2009 számú, a FEOR által tartalmazott foglalkozások hallássérülés szempontjából történő részletes munkakörelemzésére kiírt közbeszerzési felhívás nyertese a Pécsi Tudományegyetem lett. A kutatás közvetlen céljai: átfogó képet adni a hallássérültek által leggyakrabban betöltött munkakörök, foglalkozások és tevékenységek köréről; rögzíteni az egyes munkakörök hallássérülés szempontjából történő elemzésének szempontjait. Létrejön egy olyan pályaterületi lista, mely a prognosztizálhatóan munkaerő-piaci keresletet, mutató pályaterületeket és a hozzájuk kapcsolódó foglalkozásokat tartalmazza. Meghatározásra kerül legalább 50 db, a leggyakrabban betöltötteken felül, olyan foglalkozás és/vagy munkakör, amely hallássérültek által betölthető. A záró-tanulmány tartalmazni fogja: a hallássérültek által leggyakrabban beöltött munkakörök meghatározását; a hallássérültek által leggyakrabban választható és tanulható szakmák körének meghatározásait; a pályaterületi listát, azaz azon pályaterületeket és a hozzájuk kapcsolódó foglalkozásokról, melyek iránt prognosztizálhatóan fokozott munkaerő-piaci kereslet mutatkozik az elkövetkezendő években. Ugyancsak a záró-tanulmány közli a munkakörök hallássérülés szempontjából történő elemzési szempontjait. Minimum 50 db a munkaerő-piaci prognózisok szerint keresett, hallássérültek által betölthető foglalkozás és/vagy munkakör elemzése is megtörténik, a kidolgozott hallássérülés specifikus szempontsor alapján. A minimum 50 db elemzett foglalkozás és munkakör estében javaslatok születnek arra vonatkozóan, hogy az adott munkakör tevékenységei miként akadály-mentesíthetőek.

FOGLALKOZÁSI REHABILITÁCIÓ

AUTISTA MAJORSÁGOK

2009. szeptember 30-án zárul az „Autizmus spektrum zavarral élő személyek foglalkoztatását és rehabilitációját biztosító majorságok fenntarthatóságának támogatása” című program. Már folyik a támogatott szervezetek beszámoltatása, hamarosan elkészül a program eredményeit összefoglaló záró beszámoló. 2009. szeptember 10-én döntött a Közalapítvány Kuratóriuma a program folytatásáról. A program célja aktív korú, autizmus spektrum zavarral élő, valamint megváltozott munkaképességű személyek integrált foglalkoztatását, (re)habilitációját biztosító majorságokban foglalkoztatott munkavállalók munkahelyének megőrzése. A részletes pályázati dokumentáció letölthető a Közalapítvány weblapjáról: http://www.fszk.hu/rpi/palyazatok/4891/index.htm

ALTERNATÍV MUNKAERŐ-PIACI SZOLGÁLTATÁSOK TÁMOGATÁSA

A fogyatékos emberek nyílt munkaerő-piaci munkavállalásának támogatása ma már nemcsak emberi jogi elvárás, hanem erős gazdasági kényszer és érdek is, hiszen Magyarországon az inaktív csoportok egy jelentős részét ezek az emberek jelentik. Ezen csoportok hosszú távú foglalkoztatást, eredményes és hatékony munkába helyezését biztosítják azok az alternatív munkaerő-piaci programok – „Támogatott Foglalkoztatás Szolgáltatás”, „Megoldás Munkáltatóknak és Megváltozott munkaképességű Munkavállalóknak” (4M program), „Komplex munkaerő-piaci szolgáltatás” és a látássérültek komplex rehabilitációja -, amelyeket „A megváltozott munkaképességű személyek munkába helyezését elősegítő alternatív munkaerő-piaci szolgáltatások működésének támogatása” című pályázat támogat. A Közalapítvány Kuratóriuma 2009. szeptember 10-i ülésén döntött a programra benyújtott pályázatokról. Figyelembe véve, hogy a projekttervek túlnyomó része igen magas szakmai színvonalat képviselt, 34 pályázat került támogatásra összesen 372.368.774- Ft összegben. A program sikeres lebonyolítása esetén legalább 973 fő megváltozott munkaképességű, fogyatékos és/vagy tartósan egészségkárosodott álláskereső ember kerül bevonásra a szolgáltatásokba, ebből legalább 305 ember kerül elhelyezésre a nyílt munkaerőpiacon a személyre szabott alternatív munkaerő-piaci szolgáltatások működésének biztosításával.

SZOCIÁLIS REHABILITÁCIÓ

AUTISTA KRÍZISKÖZPONTOK PÁLYÁZATA

Kiírásra került a „Krízisközpontok kialakítása autizmussal élő személyek és családjuk számára” című pályázat, melynek célja olyan országos hatáskörű krízisintézmények kialakítása, ahol az autizmussal élő személyek és szükség esetén családjuk részére a folyamatos krízisellátás biztosított. A pályázat három krízisközpont létrehozását célozza meg, összesen 30 millió Ft keretösszeg áll rendelkezésre. A pályázat lebonyolításával párhuzamosan a Közalapítvány kidolgozza az autizmus-specifikus krízisellátás sztenderdjét is.

A pályázati kiírás: http://www.fszk.hu/rpi/palyazatok/4971/index.htm

SZÜLŐSEGÍTŐ SZOLGÁLTATÁSOK FEJLESZTÉSE

A Szociális és Munkaügyi Minisztérium támogatásával a Fogyatékos Személyek Esélyegyenlőségéért Közalapítvány pályázatot hirdet „Szülősegítő szolgáltatások támogatása” címmel, melynek célcsoportjai: a sajátos nevelési igényű gyermeket, és felnőttet nevelő szülők. A pályáztató lehetőséget ad olyan szolgáltatások támogatására is, amelyek esetében nem különül el élesen a célcsoport, és egyszerre vonnak be programjukba sajátos nevelési igényű gyermeket és sajátos nevelési igényű felnőttet, nevelő szülőket. A pályázati program fő célkitűzései: szülők tájékoztatása, társadalmi integráció, önérvényesítés segítése, együttműködések (szülő-szülő,) ösztönzése, konfliktuskezelés, közösségfejlesztés, szülői hivatás erősítése, mentálhigiénés segítségnyújtás, önfejlesztési/önismereti módszerek átadása, kapcsolati hálók építése, harmonikus szülő-gyermek kapcsolat kialakítása. A támogatott szolgáltatásformák: szülőklub, szülőtanfolyam, szülőtréning, mentálhigiénés foglalkozások, tanácsadás, párterápia, családterápia, pszichodráma csoport, apaklub, szülők napja, családi napok. A pályázó által választott szülősegítő szolgáltatási formának minimum 5 alkalomból kell állnia kivéve szülők napja, családi napok esetében. A tematika legyen aktuális, a célcsoport igényeihez illeszkedő; a résztvevői kör legyen állandó. A tervezett résztvevők min. 80%-a szülő legyen. Pályázni lehet: terembérlet, étkezés, szükség szerint szállás, előadók díjára, nyomtatványok (meghívó, plakát, előadások anyaga, papír, füzet, toll) költségeire. A pályázók pénzbeli támogatására rendelkezésre álló összeg 4.600.000- Ft, melyet a Szociális és Munkaügyi Minisztérium bocsát rendelkezésre. Pályázni vissza nem térítendő támogatásra lehet, maximum 200.000 Ft összegben, önrész vállalása nem szükséges. Támogatásban részesíthető: közoktatási intézmény, szociális intézmény, gyermekjóléti szolgálat, bölcsőde, civil szervezet. A pályázat nyilvános. A pályázati program megvalósítási időszaka: 2010. január 1.– 2010. április 15.

Beadási határidő: 2009. szeptember 30.

NEMZETKÖZI KAPCSOLATOK

E2C TALÁLKOZÓ PORTÓBAN

Bognár Mária a Dobbantó program vezetője és Schmitsek Szilvia a program menedzsere augusztus 25. és 30. között Portugáliában, a Portóhoz közeli Matosinhosban részt vettek az E2C – European Association of Cities, Institutions and Second Chance Schools – (Második Esély Iskolái Európai Szövetsége) Youth Event (Ifjúsági rendezvény) címmel megrendezett találkozóján. A nemzetközi szervezetnek 2008. februárja óta tagja az FSZK, 2009. nyarától három dobbantós iskola is csatlakozott: Esély Pedagógiai Központ (Békéscsaba), Martin János Szakképző Iskola (Miskolc), Than Károly Gimnázium, Szakközépiskola és Szakiskola (Budapest). Az E2C évről évre más-más európai színhelyen ad lehetőséget diákok, pedagógusok, intézmények és a témában érintett szakemberek találkozójára, továbbá arra, hogy a különböző országokból érkezett diákok produkciók keretében mutassák meg, milyen élményeket, benyomásokat hagyott bennük a néhány napos együttlét. A rendezvényen megtartott workshopok keretében a résztvevők az érdeklődésükhöz közel álló tevékenységeket próbálhattak ki (pl.: break dance, manga rajzolás, filmkészítés) és különböző témákat járhattak körbe (drámapedagógia, drogprevenció). Az első nap, az országok bemutatkozóján Schmitsek Szilvia az FSZK-ról és a Dobbantó programról tartott prezentációt. Augusztus 28-án a szervezet megtartotta éve közgyűlését, amelyet az Executive Committee (Vezetői Tanács) ülése előzött meg. A hét főből álló Vezetői Tanácsba választott tagként Bognár Mária nemcsak Magyarországot, de a közép-kelet európai országokat képviselve támogatja a nemzetközi szervezet munkáját. A következő évi, Svédországban rendezendő hasonló eseményen már a három dobbantós iskola pedagógusai és diákjai is jelen lesznek.

PARTNERSZERVEZETEINK HÍREI

COMENIUS ÉS LEONARDO UNIÓS PÁLYÁZATI PROGRAMOK

A korábbi évekhez hasonlóan a Tempus Közalapítvány idén is országjáró információs napokat szervez az LLP program Comenius és Leonardo alprogramjának népszerűsítésére, az érdeklődő intézmények széles körű tájékoztatására. Szeretettel várnak minden érdeklődőt, aki szeretne többet tudni arról, hogy milyen szakképzési és közoktatási pályázati lehetőségek lesznek 2010-ben, vagy egyszerűen csak érdeklődik az uniós pénzek ilyen irányú felhasználása iránt.

A rendezvény időpontjai és helyszínei:

Budapest: 2009. november 6.

Debrecen: 2009. október 8.

Győr: 2009. október 8.

Miskolc: 2009. október 6.

Nagykanizsa: 2009. október 15.

Szeged: 2009. október 6.

Szekszárd: 2009. október 20.

Szolnok: 2009. október 15.

SZAKMAI SAJTÓ

„Fogyatékosság és társadalom” címmel megjelent a hiánypótló fogyatékosságtudományi és gyógypedagógiai folyóirat, Közép-Kelet-Európában elsőként. Szükségességét a magyar nyelvű, vonatkozó szakmai-tudományos fórumok kínzó hiánya mellett a mostanra már kifejlődött, de napról-napra új megközelítésekkel, eredményekkel jelentkező, és a mindennapi életre is erős hatással lévő tudományág látásmódjának frissessége, az elmúlt időszakban sorra-rendre jelentkező új tudományos világszemléleteket reprezentáló paradigmái, illetve multidiszciplinaritása és igen változatos módszertani megoldásai is indokolják. A közelmúlt paradigmaértékű újításai között egyebek mellett a fogyatékos ember-kép átrendeződését; a szociális modell térnyerését és ennek tudatosítását; a támogatott döntéshozatal izgalmasan új szemléletét; a feminista fogyatékosságtudományi világlátást, valamint az ökológiai nézőpontot egyaránt megtaláljuk majd a jövőben. A folyóiratból a 2009. évi első mutatványszám után további 2 példányt jelentetnek meg. A megrendelést formanyomtatvány kitöltésével és megküldésével az alábbi e-mail-címre: fogyatekossagtudomany@eotvoskiado.hu. (Ez az e-mail cím védett a spamkeresőktől, de engedélyezni kell a Javascript használatát a megtekintéshez!), Postán, a következő címen lehet rendelni: ELTE Eötvös Kiadó, 1053 Budapest, Királyi Pál u. 18. (A nyomtatványt kérésre megküldik).

A Fogyatékos Személyek Esélyegyenlőségéért Közalapítvány

FONTOSABB TÁMOGATÓI:

Szociális és Munkaügyi Minisztérium

Oktatási és Kulturális Minisztérium

Nemzeti Szakképzési és Felnőttképzési Intézet

Nemzeti Fejlesztési Ügynökség

EGT & Norvég Finanszírozási Mechanizmusok

Az FSZK szakmai hírlevél első évfolyamának negyedik száma (2009/09.)

A következő szám megjelenésének tervezett időpontja: 2009. október 15.

Tisztelt Olvasónk!

Ezt a levelet azért kapta, mert a Fogyatékos Személyek Esélyegyenlőségéért Közalapítvány munkatársai Önt regisztrált partnerüknek tekintik.

A hírlevelet erről a címről küldtük: varga.mihaly@prherald.hu

Adatvédelmi elveinket ezen az oldalon ismerheti meg: http://www.prherald.hu/tartalom2.php?idsz=3

Ha kapcsolatba kíván lépni a Közalapítvánnyal, az alábbi elérhetőségeken teheti meg:

Telephely és levelezési cím: 1139 Budapest, Pap Károly utca 4-6.

E-mail: titkarsag@fszk.hu

Központi telefonszámok: (+36 1) 450-32-30, (1) 450-32-40

Központi fax: (+36 1) 450 3235

(Amennyiben nem kíván a jövőben hírlevelet kapni, azt e-mail-en jelezheti.)